Bezig met calculeren..

Disclaimer “MGcal” Calculatieprogramma MG vloerverwarming

Het gebruik van het ‘Calculatieprogramma’ van MG vloerverwarming is te allen tijde voor risico van de Gebruiker. Door het – middels de door MG vloerverwarming aan de gebruiker verstrekte login-gegevens in combinatie met het door Gebruiker gekozen wachtwoord – inloggen in het Calculatieprogramma, verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van onderhavige Disclaimer en verklaart Gebruiker tevens kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van MG vloerverwarming, deze Voorwaarden te hebben gelezen, alsmede die Voorwaarden te hebben begrepen.

MG vloerverwarming spant zich te allen tijde in te waarborgen dat de informatie in het kader van het Calculatieprogramma volledig en juist is. MG vloerverwarming is echter geenszins verantwoordelijk wanneer dit niet zo blijkt te zijn. Daarom sluit MG vloerverwarming iedere aansprakelijkheid in verband met en/of voortvloeiend uit het gebruik van haar Calculatieprogramma uit. MG vloerverwarming is met name niet aansprakelijk voor: - een niet onbelemmerde toegang tot het Calculatieprogramma;
- schade ontstaan door het gebruik van het Calculatieprogramma;
- eventuele (computer)virussen op de website of de server van MG vloerverwarming die de informatie in verband met het Calculatieprogramma toegankelijk maakt;
winstderving aan de zijde van Gebruiker of – al dan niet – bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende en/of enige andere schade aan de zijde van Gebruiker, die voortvloeit uit en/of verband houdt met het functioneren van de website en/of het Calculatieprogramma, dit ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat en/of is ontstaan;

Voor het door MG vloerverwarming ter beschikking gestelde Calculatieprogramma geldt dat de daaruit voortvloeiende uitkomsten afhankelijk zijn van de door de Gebruiker ingevulde gegevens, waarop MG vloerverwarming geen invloed heeft. Aan die uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend. MG vloerverwarming is niet aansprakelijk voor enig gevolg, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van het Calculatieprogramma, en/of van de uitkomsten daarvan.

Heeft u opmerkingen en/of klachten, danwel signaleert u in het kader van het Calculatieprogramma het gebruik van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of op rechten van derden, bericht u ons dan op calculatie@mgvloerverwarming.nl.